عشق چیست ؟؟تحلیل از نظر نویسنده

عشق بنیادی از عناصر احساس ولذت وهیجان وقدرت جاؤدانه واثر بخش ونیرومند در عالم جهانست

عشق می تواند آدمی را از خدا دو ر و می تواند نزدیک کند

عشق موجودی بس زیرکست که وقتی در جان وتن وذهن آدمی رخنه کرد ممکنست هرگز بیرون نگردد

گاهی اشتباه می گوییم دونفر عاشق هم هستن این اشتباه هس چر؟؟؟؟چون عشق در آدمی بین دونفر قرار نمی گیرد بلکه نهادی خالی از آن ممکن است قرارگیرد

حقیقت اصلی عشق بین انسان وخداست

وقتی انسان عاشق خالقش گردد دیگر عشق زمینی معنای دگر خواهد داد ، اگر آدمی عاشق خالص خداشود ،دیگر هر اتفاق بد و ناگواری بیفتد او خدارا فراموش وترک نخواهد کرد .

مثال اگر خدایناکرده ، زنی طفلی داشته باشد ویا مردی عاشق زنی شود واگر پدر دختر کوچک را دربغل داشته باشد وهرکدام از این ها اگر عاشق خالص خدا باشند، با مردن طفل وزن ودخترکوچک هیچکدام در زندگی خود را نمی بازند وفقط مدتی غمگین وعذادار خواهند بود وبعد باتوکل بخدا زندگی را ادامه خواهند داد

ویا هر اتفاق دیگر بیفتد بازهم عاشق خدا خود را نمی بازد وقویست چون قدرتش را از منبع قدرت جهان دریافت می کند

منظورم اینه باخدا بودن باعث خداشدن روح وجسم در راستای خدای واحد میشه

کاش آدما همدیگرو دوست داشتن ولی عاشق هم نمیشدن چون عشق آدمی به هم آدمارو ضعیف می کنه وقدرت تحلیل فکری رو ازشون می گیره

ممکنه نامزدت بهت خیانت کنه وبا یکی دیگه ازدواج کنه وتو عاشقش باشی ولی اون بخاطر مسائل بهتر ازدواج باتورو منحل می کنه چیکار می کنی؟؟؟

کسی که عاشقش بودی یشبه ولت کرد درسته!!!تو یه ضدحا گنده رو تجربه می کنی

یه مدت افسردگی

یه مدت خودخوری وخشونت ودعوا

یه مدت ممکنه دس به خودکشی بزنی

یه مدت ممکنه بخاطر اینکه غرورتو له کرد بزنی از خدا دور بشی وبگی تقصیر اونه واصلا انکارش کنی

ولی برگرد به رفتارت نگاه ورفتار نامزد قبلیت‌بگو اشتباه چیه؟؟؟درسته اشتباه عشقی که ایجادش کردی بینتون تو باید فقط دوسش داشته باشی وعشقتو برای خدا خرج می کردی که اگه این موقع ولت کرد ناراحت نشی وبه خدات پناه ببری

خدا اگه بری سمتش کسی رو بر سر راهت قرار می ده که حتی نفس کشیدناتو در هرلحظه شکر بگه نه اینکه ولت کنه

عاشق باشید ولی عاشق منبع قدرت باشید نه ضعف !!!

به جای کلمه عشق به آدمی کلمه دوست داشتن رو بگید چون ممکنه وقت جدایی دلتون زیاد نشکنه

عاشق کسی بشید که توی هرشکستتون یه رمز میذاره وکمکت می کنه

بدرودتاريخ : شنبه 17 تير 1396 | 3:49 | نویسنده : یک دوست خوب |