سخن نویسنده..

در زندگی گاهی در بسته به اذن خدا وبه حکمتش زیاده ، وقتی خوردی به درهای بسته .....ننال ،فقط بگو شکرت خدا ،این کلید باز شدن درهای رحمت خداست

اگه صبرت زیاد باشه ،یه روز حکمت بستن درهای زندگی به روئ خودت رو درک می کنی ومی گی مرسی خدا اون درهارو واسم باز نذاشتی ممکن بود به پرتگاه پشت اون در می رفتم وپرت میشدم

هر دربسته ای در زندگی حکمت خداست ،خداوند داناست ومی دونه چی واست خوبه چی خوب نیس ،په مثه بچه آدم باهاش لج نکن وشکرشو بگو تا یه در دیه از روی رحمتش برات بازکنه

عزت زیادتاريخ : پنجشنبه 22 تير 1396 | 10:45 | نویسنده : یک دوست خوب |