شعر نویسنده

دراین جهان فانی پا مگذار برقلب جوانی

دراین جهان فانی مشکن دل هر پیر وجوانی

گرجوانی وپیری بشکست قلبشان در آه وفغانی

بدان نه شب را روز کنی ونه روز راشب کنی وبمانی

شکستن قلب مومنان دارد آه وپشیمانی

مکن در هر لانه ای دستی که قطع گردد دستی
تاريخ : پنجشنبه 22 تير 1396 | 18:23 | نویسنده : یک دوست خوب |